Kategorie

Kontakt:

agencjasgk@gmail.com

Michał Krajski
512-298-502

Stanisław Krajski
601-519-847
(22)651-88-17

dane wydawnictwa:
Agencja SGK
Egejska 5 m. 24
02-764 Warszawa

PKO BP 40 1020 1026 0000 1202 0113 2976

Zamówienia przyjmujemy także mailowo i telefonicznie


Nasz sklep używa plików cookies.
W sklepie wykorzystywane są ciasteczka, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego.
Ciasteczka są niezbędne do identyfikacji użytkownika w celu zapamiętania m.in. zawartości koszyka, schowka, porównania, logowania i ostatnio przeglądanych produktów.Mogą być także wykorzystywane do rozpoznawania zewnętrznych akcji marketingowych.
Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera oraz dla danych użytkownika.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Wspomnienia lekarki z Żoliborza Oficerskiego

Wspomnienia lekarki z Żoliborza Oficerskiego

Wspomnienia lekarki, która m.in. leczyła Prymasa Tysiąclecia.

Więcej szczegółów


24,00 zł brutto

50 dostępnych

"Mam jeszcze w pamięci jedno szczególne wspomnienie. Gdy na polecenie mojego szefa w Instytucie Kardiologii docenta (później profesora) Zygmunta Sadowskiego pełniłam dyżur w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich na ul. Miodowej przy umierającym Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia, wiedziałam, że jego zaawansowana choroba nowotworowa nie jest możliwa do wyleczenia, a działania lekarskie mogą jedynie zmniejszyć cierpienie. Po całonocnym dyżurze stałam przy łóżku bohaterskiego Prymasa razem z szefem anestezjologów Akademii Medycznej w Warszawie dr. med. Januszem Kąckim a do żyły Chorego powoli kapała odpowiednia kroplówka. Pomimo bardzo ciężkiego stanu Ksiądz Prymas był bardzo spokojny
6
a w jego spojrzeniu widzieliśmy jedynie wdzięczność. Co pewien czas wycierałam mu delikatnie bardzo spocone czoło, co wytwarzało szczególną bliskość, która została w mej pamięci. Właśnie wtedy przyszło mi na myśl, że moja rola wobec Księdza Prymasa w tym momencie jest podobna do tej, jaką odegrała Weronika wobec Jezusa na Drodze Krzyżowej"

Ze wstępu

...
M
a
m
j
e
s
z
c
z
e
w
p
a
m
i
ę
c
i
j
e
d
n
o
s
z
c
z
e
g
ó
l
n
e
w
s
p
o
m
n
i
e
n
i
e
.
G
d
y
n
a

p
o
l
e
c
e
n
i
e
m
o
j
e
g
o
s
z
e
fa
w
I
n
s
ty
t
u
c
i
e
K
a
r
d
i
o
l
o
g
i
i
d
o
c
e
n
t
a
Z
yg
m
u
n
t
a

S
a
d
o
w
s
k
i
e
g
o

w
p
ó
ź
n
i
e
j
s
z
y
m
c
z
a
s
i
e
p
r
o
fe
s
o
r
a
i
d
y
r
e
k
t
o
r
a
I
n
s
ty
t
u
t
u

K
a
r
d
i
o
l
o
g
i
i

p
e
ł
n
i
ł
a
m
d

u
r
w
P
a
ł
a
c
u
A
r
cy
b
i
s
k
u
p
ó
w
Wa
r
s
z
a
w
s
k
i
c
h

p
r
z
y
u
l
.
M
i
o
d
o
w
e
j
p
r
z
y
u
m
i
e
r
a
j
ą
cy
m
k
a
r
d
y
n
a
l
e
S
t
e
fa
n
i
e
Wy
s
z
y
ń
s
k
i
m

P
ry
m
a
s
i
e
Ty
s
i
ą
c
l
e
c
i
a
,
w
i
e
d
z
i
a
ł
a
m
,
ż
e
j
e
g
o
z
a
a
w
a
n
s
o
w
a
n
a
c
h
o
r
o
b
a

n
o
w
o
tw
o
r
o
w
a
n
i
e
j
e
s
t
m
o
ż
l
i
w
a
d
o
wy
l
e
c
z
e
n
i
a
,
a
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
l
e
k
a
r
s
k
i
e

m
o
g
ą
j
e
d
y
n
i
e
z
m
n
i
e
j
s
z
y
ć
c
i
e
r
p
i
e
n
i
e
.
P
o
c
a
ł
o
n
o
c
n
y
m
d

u
r
z
e
s
t
a
ł
a
m

p
r
z
y
ł
ó
ż
k
u
b
o
h
a
t
e
r
s
k
i
e
g
o
P
ry
m
a
s
a
r
a
z
e
m
z
s
z
e
fe
m
a
n
e
s
t
e
z
j
o
l
o
g
ó
w

A
k
a
d
e
m
i
i
M
e
d
y
c
z
n
e
j
w
Wa
r
s
z
a
w
i
e
,
d
r
m
e
d
.
J
a
n
u
s
z
e
m
K
ą
c
k
i
m
,
a
d
o

ż
yły
C
h
o
r
e
g
o
k
a
p
a
ł
a
o
d
p
o
w
i
e
d
n
i
a
k
r
o
p
l
ó
w
k
a
.

P
o
m
i
m
o
b
a
r
d
z
o
c
i
ę
ż
k
i
e
g
o
s
t
a
n
u
k
s
.
P
r
y
m
a
s
b
y
ł
b
a
r
d
z
o
s
p
o
k
o
j
n
y
,

a
w
J
e
g
o
s
p
o
j
r
z
e
n
i
u
w
i
d
z
i
e
l
i
ś
m
y
j
e
d
y
n
i
e
w
d
z
i
ę
c
z
n
o
ś
ć
.
C
o
p
e
w
i
e
n

c
z
a
s
d
e
l
i
k
a
t
n
i
e
wy
c
i
e
r
a
ł
a
m
M
u
b
a
r
d
z
o
s
p
o
c
o
n
e
c
z
o
ł
o
,
c
o
s
t
w
a
r
z
a
ł
o

s
z
c
z
e
g
ó
l
n
ą
b
l
i
s
k
o
ś
ć
,
k
t
ó
r
a
z
o
s
t
a
ł
a
w
m
e
j
p
a
m
i
ę
c
i
.
O
s
t
a
t
n
i
e
s
ł
o
w
a
,

j
a
k
i
e
K
s
i
ą
d
z
P
r
y
m
a
s
z
t
r
u
d
e
m
z
d
o
ł
a
ł
wy
m
ó
w
i
ć
,
b
y
ł
y
s
k
i
e
r
o
w
a
n
e
d
o

d
r
.
m
e
d
.
J
a
n
u
s
z
a
K
ą
c
k
i
e
g
o
i
d
o
m
n
i
e
:

j
a
w
a
m
b
a
r
d
z
o
d
z
i
ę
k
u
j
ę

.
P
o

t
y
c
h
s
ł
o
w
a
c
h
z
a
p
a
d
ł
w
s
e
n
i
j
u
ż
n
i
e
o
d
z
y
s
k
a
ł
p
r
z
y
t
o
m
n
o
ś
c
i
.
Wt
e
d
y

p
o
d
e
s
z
ł
a
d
o
m
n
i
e
j
e
d
n
a
z
c
z
ł
o
n
k
i
ń
I
n
s
t
y
t
u
t
u
P
r
y
m
a
s
o
w
s
k
i
e
g
o
,
k
t
ó
r
e

n
i
e
u
s
t
a
n
n
i
e
m
o
d
l
i
ł
y
s
i
ę
w
k
a
p
l
i
cy
,
i
z
a
p
r
o
p
o
n
o
w
a
ł
a
m
i
,
ż
e
z
e
w
z
g
l
ę
d
u

n
a
t
r
u
d
n
y
n
o
c
n
y
d

u
r
o
d
w
i
e
z
i
e
m
n
i
e
d
o
d
o
m
u
.

Z
w
d
z
i
ę
c
z
n
o
ś
c
i
ą
s
i
ę
n
a
t
o
z
g
o
d
z
i
ł
a
m
.
.
.
Z
e
w
s
t
ę
p
u